Ondersteuningsplanraad

Home > Algemene informatie > Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad is een speciale medezeggenschapsraad van het Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op (het vaststellen of wijzigen van) het ondersteuningsplan. In de ondersteuningsplanraad zitten ouders en leraren, en in de vo-verbanden soms ook leerlingen. De leden van deze raad moeten ouders, leraren en/of leerlingen zijn van een school in het samenwerkingsverband.

De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die medezeggenschapsraden afkomstig te zijn.

Wat is de rol van de medezeggenschapsraad (mr) van de school?
De mr van de school heeft adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel. In dat profiel moet elke school aangeven hoe zij de basisondersteuning vorm geeft en welke ondersteuning zij kan bieden aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. De schoolondersteuningsprofielen worden meegenomen in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Daarnaast kan de mr of een onderdeel van de mr, zijn bevoegdheid gebruiken om aan het bevoegd gezag voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. Bijvoorbeeld over wensen van ouders en leerlingen rond de ondersteuning op school of in de regio. Het bevoegd gezag kan die wensen meenemen bij de gesprekken met het samenwerkingsverband. De mr kan ook overwegen om bij de volgende verkiezing van mr-leden aandacht te besteden aan het bevorderen van kennis over passend onderwijs in de mr.

 

Komt u de ondersteuningsplanraad versterken?
De ondersteuningsplanraad heeft vacatures voor ouder- en personeelsvertegenwoordigers.

Klik hier voor extra informatie

Reglement Ondersteuningsplanraad

Voor het volledige reglement kun u dit document downloaden.