Ondersteuning in het voortgezet onderwijs

Home > Informatie Professionals > Ondersteuning in het voortgezet onderwijs

Binnen het samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord (Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland) kennen we verschillende niveaus van ondersteuning:

Niveau 1 : Basisondersteuning
Op alle scholen in het samenwerkingsverband wordt basisondersteuning geboden. Wat die basisondersteuning minimaal moet inhouden staat beschreven in het ondersteuningsplan. Hoe scholen vormgeven aan de basisondersteuning staat beschreven in hun schoolondersteuningsprofiel.

Niveau 2 : Extra Ondersteuning
Extra ondersteuning is die ondersteuning die niet gegeven kan worden binnen de basisondersteuning. Leerlingen hebben meer individuele begeleiding nodig, andere leermiddelen, extra aanpassing aan de leeromgeving e.d.

Niveau 3 : Zware Ondersteuning
Voor sommige leerlingen is ook extra ondersteuning in het regulier voortgezet onderwijs niet toereikend. Zij hebben onderwijs nodig in een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Dit wordt zware ondersteuning genoemd.

Ondersteuningsteam
Alle scholen hebben een ondersteuningsteam. Een ondersteuningsteam, adviseert en ondersteunt de school bij de begeleiding van leerlingen met (extra) ondersteunings-/hulpvragen.
Het doel van het ondersteuningsteam is problemen eerder te signaleren en te zorgen voor een adequate aanpak van deze problemen. Bovendien heeft het ondersteuningsteam als doel het handelingsrepertoire van de individuele school te vergroten. Door het gezamenlijk bespreken van leerlingen kunnen meerdere invalshoeken worden belicht en kan de passende aanpak en vorm van ondersteuning worden bepaald.

Het ondersteuningsteam bestaat uit mensen van de school (de zorgcoördinator, eventueel directielid, mentor), de onderwijsondersteuning specialist (vanuit het samenwerkingsverband) en de jeugdprofessional  (vanuit Mevis). Op afroep kunnen ook andere specialisten als leerplicht, politie, hulpverlening, jeugdgezondheidszorg aansluiten. Ouders en leerling worden in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken en nemen deel aan het ondersteuningsteam overleg.
Met de (preventieve) ondersteuning door het ondersteuningsteam wordt er naar gestreefd om 80% van alle vragen op te lossen op de school.

De jeugdprofessional op school  is verantwoordelijk voor de aansluiting tussen jeugdhulp (het wijkteam) en onderwijs. Bij problemen in de thuissituatie van de leerling biedt de jeugdprofessional de leerling en waar nodig het gezin (kortdurende) hulp. Als langdurige of andere hulp noodzakelijk is, organiseert de jeugdprofessional deze hulp via het wijkteam in de wijk waar de leerling woont. Doordat de jeugdprofessional  wekelijks in de school is, worden zaken sneller opgepakt. Voor meer informatie over het wijkteam en de jeugdprofessional kunt u terecht op de website van Mevis

Onderwijsondersteuning Specialist (OOS)
In het regulier voortgezet onderwijs is op iedere locatie een onderwijsondersteuning specialist (OOS) vanuit het samenwerkingsverband actief. De oos is de brug tussen de school en de onderwijsarrangementen in het samenwerkingsverband.