Privacy Convenant Samenwerking Onderwijs Gemeenten Jeugdhulp

Home > Informatie Professionals > Privacy Convenant Samenwerking Onderwijs Gemeenten Jeugdhulp

Op 29 september 2021 ondertekenden de partners het Privacy convenant Samenwerking Onderwijs Gemeenten Jeugdhulp voor de uitwisseling van persoonsgegevens in de casus-overleggen over leerlingen die plaatsvinden tussen de onderwijsinstellingen voor PO en VO, gemeenten en jeugdhulp.

Het Convenant is tot stand gekomen in samenwerking met de scholen voor PO en VO (intern begeleiders en zorgcoördinatoren), de Samenwerkingsverbanden passend onderwijs (Onderwijsspecialist), gemeenten (jeugdhulp en leerplicht), wijkteams, Minters (gezinsspecialisten) en CJG (jeugdarts en jeugdverpleegkundige).

Het uiteindelijke doel van het Convenant is een betere samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp omdat het Privacy Convenant onduidelijkheden over het (mogen) delen van privacygevoelige informatie wegneemt. 

Aanleiding

Het Convenant komt tegemoet aan de landelijke aanbevelingen (OCW, PO-raad, VO-raad, NJi) over het afsluiten van regionale privacy convenanten.

  • Het is een uitwerking van de aanbeveling vanuit het Rekenkameronderzoek ‘Samenwerking passend onderwijs en jeugdhulp in de gemeenten Schiedam en Vlaardingen’ (2021).
  • Het Convenant sluit aan op de ontwikkelingen van het MVS-jeugdmodel.
  • Door het Convenant ontstaat in de regio eenduidigheid over de privacy-afspraken en zijn de betrokken professionals beter in staat om goede plannen te maken voor (extra) ondersteuning aan kinderen die dat nodig hebben.
  • Het Convenant draagt bij aan een betere samenwerking tussen onderwijs en jeugd(hulp) en de realisatie van 1 kind 1 plan.

Het Privacy convenant

In het Convenant leggen de partijen, rekening houdend met de eisen van de regeling Algemene Verordening Gegevensbescherming, vast welke (privacy gevoelige) informatie gedeeld kan worden tussen de onderwijsinstellingen, gemeenten (leerplicht) en jeugdhulp, én op welke manier dat mag.

Het gaat erom, dat professionals van onderwijs, gemeenten en jeugdhulp weten wat je wel en niet mag met de gegevens en hoe wordt geborgd dat deze gegevens veilig zijn. Het Convenant is er niet om gegevens beschikbaar te stellen die volgens de wet niet gedeeld mogen worden. Het convenant regelt de voorwaarden waaronder gegevens uitgewisseld kunnen worden binnen samenwerking tussen school, gemeente en jeugdhulpaanbieders, aansluitend bij de wettelijke regels daarover. Hierdoor ontstaat in de regio eenduidigheid over de privacy-afspraken en zijn de betrokken professionals beter in staat om goede plannen te maken voor (extra) ondersteuning aan kinderen die dat nodig hebben.

Bij het opstellen van dit Privacy convenant voor MVS is gebruik gemaakt van het landelijke Model privacy convenant. Het sluit aan op de zorgstructuur binnen de MVS-scholen voor PO en VO, waar multidisciplinair overleg binnen de ondersteuningsteams (OT) met gezinsspecialisten, leerplichtambtenaren en jeugdverpleegkundigen, een belangrijke plaats inneemt. Omdat de zorgstructuur buiten het PO en VO anders is georganiseerd, ondertekent het MBO niet dit Privacy convenant, maar wordt een apart convenant opgesteld door het MBO en mogelijk ook voor de KOV.

De tien uitgangspunten voor het delen van informatie (bron NJi, doelgroep onderwijs):

Tips voor Multidisciplinair overleg (MDO)

* Dit geldt voor onderwijs. In de hulpverlening geldt van 12-16 jaar een dubbele toestemming, dus van ouders én kind.

Samenhang met MVS-jeugdmodel

Het Privacy convenant gaat over een onderdeel, waar we in de praktijk in de samenwerking tegenaanlopen, nl de casuïstiekbesprekingen tussen onderwijs gemeenten jeugdhulp.

I.v.m. de nieuwe aanbesteding zal er vanaf 2023 een ‘privacy charter’ worden gemaakt met de nieuw gecontracteerde jeugdhulpaanbieders om álle zaken te dekken waaronder bijvoorbeeld informatiedeling binnen specialistische jeugdhulp-instellingen.

Voor het casusoverleg op de scholen kan in het privacy charter verwezen worden naar dit convenant dat daar specifiek voor is gemaakt.

Downloads privacy convenant