Bovenschoolse voorziening InZicht

Home > Algemene informatie > Bovenschoolse voorziening InZicht

In de wet passend onderwijs biedt artikel 7a, lid 10a de mogelijkheid onder verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs een bovenschoolse voorziening in te richten.

In het samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord is geconstateerd dat een bovenschoolse voorziening voorlopig noodzakelijk is om leerlingen tijdelijk op de vangen. Het gaat hierbij om leerlingen die tijdelijk zijn vastgelopen in het regulier onderwijs; leerlingen die het om welke reden dan ook niet redden binnen de aangeboden vorm van onderwijs. Deze leerlingen kunnen worden geplaatst in de bovenschoolse voorziening. Het samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord heeft een bovenschoolse voorziening, genaamd InZicht. Deze bovenschoolse voorziening is gevestigd in Schiedam en heeft 40 leerlingplaatsen. Gedurende het schooljaar kunnen meerdere leerlingen gebruik maken van een leerlingplaats.

Doelstelling
Hoofddoelstelling van de bovenschoolse voorziening is leerlingen te begeleiden bij hun leerproces, zodat ze weer terug kunnen naar een passende onderwijsplek en voorkomen wordt dat leerlingen thuis zitten en/of onnodig in het speciaal onderwijs komen.

Voorwaarden plaatsing bovenschoolse voorziening
De bovenschoolse voorziening is voor leerlingen:

 • die ingeschreven staan (of worden) op een van de scholen van het samenwerkingsverband waarvoor de ondersteuning op school ontoereikend is;
 • die tijdelijk niet plaatsbaar zijn in het voortgezet (speciaal) onderwijs en waarbij het verblijf in de bovenschoolse voorziening duidelijkheid kan bieden over de noodzakelijke ondersteuning en de meest passende onderwijsplek;
 • waar de school samen met ouders en leerling , de situatie in kaart heeft gebracht binnen de school en uit de evaluatie van het OPP blijkt dat plaatsing bij InZicht de beste vervolgstap is.

Er is duidelijkheid over de doelen van plaatsing, de verwachte verblijfsduur bij de bovenschoolse voorziening en het uitstroomperspectief.
Er is een Toelaatbaarheidsverklaring afgegeven door de Deskundigencommissie Beoordeling Toelaatbaarheid van Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord (VO2811)

Ontwikkelingsperspectief
Voor een leerling die geplaatst wordt bij InZicht is een ontwikkelingsperspectief verplicht. Het bevoegd gezag van de school van inschrijving stelt voor de leerling die naar InZicht gaat een ontwikkelingsperspectief op . Hierin wordt een gerichte ondersteuningsvraag geformuleerd, waarbij het doel is de leerling terug te laten keren in het onderwijs. Onderdeel van het ontwikkelingsperspectief is de verwachte verblijfsduur van de leerling bij InZicht en of de leerling het gehele programma volgt of een deel van het onderwijsprogramma.
Er zal regelmatig overleg zijn tussen InZicht, ouders, leerling, school van inschrijving en eventuele hulpverlening, waarin wordt besproken wat de ontwikkeling van de leerling is, of bijstelling van het uitstroomperspectief nodig is en of terugkeer naar het regulier onderwijs -al dan niet met extra ondersteuning-, mogelijk is.  Indien nodig wordt verlenging van plaatsing aangevraagd.

Doelen
Op schoolniveau:

 • De school van inschrijving ruimte geven om op adem te komen en de veiligheid binnen de klassen/schoolsituatie weer te herstellen.
 • De school van inschrijving ondersteuning/handvatten bieden bij het omgaan met de leerling die een andere behoefte heeft, waardoor het deze leerling wel lukt gebruik te maken van het onderwijsaanbod en de leerling op passende wijze deel kan nemen aan dit aanbod.
 • De school van inschrijving krijgt antwoord op de vragen geformuleerd in het ontwikkelingsperspectief. Onderwijsbehoeften van de leerling worden duidelijk.

Op leerling niveau:

 • De leerling ruimte geven en op adem laten komen. De leerling wordt uit de negatieve spiraal gehaald.
 • De leerling een nieuwe kans bieden, waardoor de leerling terug kan naar een passende vorm van onderwijs.
 • De leerling zijn motivatie en inspiratie laten (her)vinden om zo op basis van een keuze zijn toekomstmogelijkheden te benutten.
 • Er wordt ingezet op onderwijs en gedragsverandering, herstel van verhoudingen, verbetering van de leerattitude en het volgen van lessen.
 • De leerling verblijft zo kort als mogelijk in de bovenschoolse voorziening en zeker niet langer dan noodzakelijk is.
 • Deze kans is niet vrijblijvend. De leerling zal gemotiveerd moeten zijn of kunnen worden om aan zichzelf en een betere toekomst te willen/kunnen werken.

Insteek is een passende plek voor de leerling te vinden waarbij de leerling zich kan ontwikkelen en kan groeien en optimaal kan presteren.

Bij InZicht wordt gewerkt met verschillende groepen. Meer informatie over indeling van deze groepen leest u op deze pagina.

Organisatie
Elke leerling staat ingeschreven op een school, heeft een klas en een mentor, of een contactpersoon binnen de school die verantwoordelijk is voor de leerling.
• Het aantal lesuren bij InZicht voldoet aan de wettelijke norm. Er kan voor gekozen worden om de leerling minder uren te laten draaien, omdat de leerling niet in staat is tot het volgen van het gehele programma. Dit zal altijd in overleg met ouders en leerplicht zijn en het streven is naar een volledig programma te gaan.
• De leerlingen volgen aangeboden gedragstrainingen. ART zit standaard in het pakket.
• De leerling heeft vaste docenten bij InZicht. De docent onderhoudt contacten met ouders, school en alle instanties waar de leerling mee te maken heeft of krijgt en is samen met de school van herkomst verantwoordelijk voor het totale programma van de leerling.
• Leerlingen maken wekelijks met de docent een planning en evalueren op gestelde doelen.
• Het streven is dat de leerling na tijdelijk verblijf bij InZicht terug naar de school van herkomst gaat of naar een school die aansluit op de onderwijsbehoeften (indien noodzakelijk bemiddelt de school van inschrijving naar een andere passende school op basis van de bevindingen van InZicht). Indien nodig wordt een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs gevraagd.
• Vanuit InZicht zal een traject van nazorg worden verzorgd. Dat betekent dat de docent van InZicht in samenwerking met de oos van de school gedurende een aantal weken de leerling zal volgen binnen de school en de onderwijsbehoeften zal verduidelijken aan het team van de school. De school zal na overdracht de ondersteuning voor de leerling volledig op zich nemen. Indien nodig zal de nazorg worden voortgezet door een onderwijsondersteuningsspecialist (oos) op de school. Het traject van nazorg vanuit InZicht zal niet langer duren dan vier weken. Hierna zal de oos (indien noodzakelijk) de leerling verder volgen.
• InZicht werkt  met het JeugdVolgSysteem (JVS). In het JVS worden de ontwikkelingen rondom de leerling bijgehouden.
• Er is een partnernetwerk met het Samenwerkingsverband, VO & VSO scholen, Bureau Leerrecht CJG, wijkagent, gezinsspecialist, wijkteams en jeugdhulpverlening.

Vanaf 1 september 2023 kunnen scholen uit onze regio een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) InZicht aanvragen via Onderwijs Transparant. De Toelaatbaarheidsverklaring wordt verstuurd naar ouders en school. School meldt de leerling daarna zelf aan bij InZicht. Het dossier plus de TLV kan dan (beveiligd) verstuurd worden naar: aanmeldingeninzicht@samenwerkingsverbandnwn.nl. Daarna volgt er een uitnodiging voor een intakegesprek.

Downloads

Algemene informatie

Het Samenwerkingsverband NWN ondersteunt scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland bij de begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Meer informatie >

Ouder Plus Jeugdsteunpunt

Informatie voor ouders en leerlingen over het samenwerkingsverband, passend onderwijs en onze scholen

Meer informatie >

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals uit het onderwijs over het samenwerkingsverband, passend onderwijs en aanvraagprocedures.

Meer informatie >