Passend Onderwijs

Home > Algemene informatie > Passend Onderwijs

Passend onderwijs legt zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij er sinds 1 augustus 2014 voor verantwoordelijk zijn om aan alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Het samenwerkingsverband in de regio Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland is genaamd: Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord Voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Samenwerkingsverbanden van scholen in de regio

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. In het primair en het voortgezet onderwijs zijn in totaal 152 samenwerkingsverbanden opgericht (77 in het po en 75 in het vo). In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samen. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg. Dit kan in iedere regio anders georganiseerd zijn.

Financiering extra ondersteuning

De samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor extra ondersteuning. Dit wordt verdeeld op basis van de afspraken die in het samenwerkingsverband  met de scholen gemaakt zijn. Zo is meer maatwerk mogelijk en het geld kan zo veel mogelijk worden gebruikt voor ondersteuning op de reguliere school en in de klas. Uit deze middelen betaalt het samenwerkingsverband ook het voortgezet speciaal onderwijs (vso) voor de leerlingen die daar vanuit samenwerkingsverband zijn ingeschreven.

Samenwerkingsverband en Steunpunt Onderwijs

Het samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord laat haar activiteiten uitvoeren door het Steunpunt Onderwijs. Het Steunpunt Onderwijs is een onderdeel van de Stichting Zorg voor Onderwijs. Voor meer informatie kunt u de website Passend Onderwijs bezoeken.

De ondersteuningsplanraad is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. Hier kunt u er meer over lezen.

Ondersteuningsplan

Hoe het samenwerkingsverband is georganiseerd en welke afspraken scholen met elkaar hebben gemaakt, staat beschreven in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.