Voortgezet speciaal onderwijs

Home > Informatie Professionals > Voortgezet speciaal onderwijs

VSO / Zware ondersteuning

Voor sommige leerlingen is de ondersteuning in het regulier voortgezet onderwijs niet genoeg. Deze leerlingen zijn gebaat bij de begeleiding van het voortgezet speciaal onderwijs, we noemen dit zware ondersteuning. Om toegelaten te worden op een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs is een Toelaatbaarheidsverklaring nodig. Het samenwerkingsverband voor voortgezet (speciaal) onderwijs geeft de toelaatbaarheidsverklaringen TLV’s af voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van gezondheid, fysieke beperkingen, gedrag en leren.

Overstap (speciaal) basisonderwijs naar voortgezet speciaal onderwijs
De wet passend onderwijs geeft aan, dat de toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs in het primair onderwijs eindigt op het moment van de afronding van het basisonderwijs.
Het Samenwerkingsverband NWN voor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs kan vervolgens een toelaatbaarheidsverklaring afgeven voor de toelating tot het voortgezet speciaal onderwijs. Leerlingen van het speciaal basisonderwijs wonend in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis of Maasland worden aangemeld bij het Samenwerkingsverband. Dit gebeurt na toestemming van de ouder(s). Vervolgens geeft  het Samenwerkingsverband een advies over de ondersteuning die de leerling in het voortgezet onderwijs nodig heeft. Als de leerling wordt aangemeld op een vso school, dan vraagt die vso school de TLV aan bij het samenwerkingsverband

Overstap voortgezet onderwijs naar speciaal voortgezet onderwijs
In een aantal gevallen kan, zelfs met extra ondersteuning, de ondersteuning in een reguliere school voor voortgezet onderwijs niet voldoende zijn voor een leerling. Samen met het ondersteuningsteam (ouders, leerling, school, onderwijsondersteuningsspecialist en gezinsspecialist) wordt dan onderzocht welk aanbod voor de leerling wel passend is.

In het geval van plaatsing in het voortgezet speciaal onderwijs wordt  gedurende de procedure een gedragsdeskundige (psycholoog/ orthopedagoog)  en een tweede deskundige (afhankelijk van de leerling over wiens toelaatbaarheid wordt geadviseerd, een kinder- of jeugdpsycholoog, een orthopedagoog, een maatschappelijk werker of een arts) geraadpleegd en zij formuleren beiden een onafhankelijk advies.

Op basis van deze adviezen zal een toelaatbaarheidsverklaring worden afgegeven door het samenwerkingsverband. Belanghebbenden: zoals ouders en school worden hiervan op de hoogte gesteld

De toewijzing van een toelaatbaarheidsverklaring is een besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Tegen die beslissing staat bezwaar en daarna beroep open. Bij een positief vso-advies geeft het samenwerkingsverband een verklaring af met daarop vermeld het nummer van de toelaatbaarheidsverklaring, de start- en einddatum en het overeengekomen bekostigingsniveau van de ondersteuning (categorie laag, midden en hoog).

De aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring

Hier vindt u de procedures en diverse formulieren met betrekking tot plaatsing op het Voortgezet Speciaal Onderwijs. In het stroomschema kunt u in een paar stappen zien bij welk samenwerkingsverband de TLV kan worden aangevraagd.

Vanaf 1 april 2023 kunt u de aanvraag (verlenging) TLV- VSO  indienen via Onderwijs Transparant (OT).  Indien u nog niet over een gebruikers-inlog van OT beschikt, kunt u deze aanvragen bij Herma Tappel: htappel@samenwerkingsverbandnwn.nl

Voor deze aanvraag is een recent (dit schooljaar) geëvalueerd  (na 1 januari) en door ouders en leerling ondertekend  OPP een vereiste.

Algemene informatie

Het Samenwerkingsverband NWN ondersteunt scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland bij de begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Meer informatie >

Ouder- en jeugdsteunpunt

Informatie voor ouders en leerlingen over het samenwerkingsverband, passend onderwijs en onze scholen

Meer informatie >

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals uit het onderwijs over het samenwerkingsverband, passend onderwijs en aanvraagprocedures.

Meer informatie >