Zit mijn kind op het juiste niveau?

Home > Ouder- en jeugdsteunpunt > Zit mijn kind op het juiste niveau?

Soms gaat het niet zo goed met een leerling op school. Dan kunnen er twijfels ontstaan over de capaciteiten van de leerling. Misschien zit de leerling niet op het juiste niveau, misschien is het allemaal te moeilijk of juist te gemakkelijk voor de leerling. De school kan de leerling (met toestemming van ouder(s) en leerling) dan aanmelden voor een capaciteitenonderzoek bij het Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord.

Doel van het onderzoek
Een capaciteitenonderzoek wordt afgenomen bij leerlingen van klas 1, 2 of 3 als de schoolresultaten niet overeenkomen met de verwachtingen. Deze leerlingen hebben zulke resultaten dat de kans groot is dat ze zullen blijven zitten. Het capaciteitenonderzoek wordt afgenomen om te voorkomen dat leerlingen blijven zitten op het huidige niveau, terwijl ze onvoldoende capaciteiten hebben om dat niveau te halen. Met andere woorden: als zitten blijven geen zin heeft. Zeker als leerlingen voor een tweede keer een leerjaar doen en weer minder scoren dan verwacht, is het verstandig om te bekijken of overstappen naar een ander onderwijsniveau misschien een veel betere keuze is.

Het capaciteitenonderzoek wordt groepsgewijs afgenomen. Hierbij maken we gebruik van de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau).

Dit onderzoek is niet bedoeld voor leerlingen die recent al een NIO of ander capaciteitenonderzoek gedaan hebben of voor leerlingen met gedragsproblematiek. Voor hen geldt de route via het ondersteuningsteam (zie ook informatie ondersteuningsteam).

Na het onderzoek
De ouders krijgen de uitslag van het onderzoek per post thuisgestuurd. Als zij geen bezwaar hebben, bespreekt de onderwijsondersteuningsspecialist de uitslag van het capaciteitenonderzoek met de zorgcoördinator en overhandigt het onderzoeksverslag.  Indien gewenst kan de onderwijsondersteuningsspecialist de resultaten in een gesprek toelichten.

Veelgestelde vragen bij dit onderwerp

Wat is de NIO?

De NIO:

In groep 7 en 8 van de basisschool of in klas 1, 2 en  3 van het voortgezet onderwijs wordt soms de NIO afgenomen (Nederlands Intelligentie Onderzoek).

De NIO is een intelligentietest die in een groep wordt afgenomen. De test bestaat uit 6 onderdelen. De kinderen/jongeren krijgen per testonderdeel klassikale instructie, waarna ze zelfstandig aan het werk gaan.

Binnen de NIO wordt gekeken naar drie factoren, nl.:

  • Verbaal Vermogen: het begrijpen van en redeneren met behulp van taal
  • Rekenkundig en redeneervermogen: het oplossen van (reken) problemen, waarbij taal in

principe geen rol speelt

  • Ruimtelijk Inzicht: het inzicht in ruimtelijke structuren

De factor Verbaal Vermogen komt in de uitslag terug als het Verbale IQ (VIQ). De tweede en derde factor (Rekenkundig en Redeneervermogen, Ruimtelijk Inzicht) worden samen de Symbolische Intelligentie (SIQ) genoemd. Op basis van de totale prestatie wordt een Totaal IQ bepaald. (Dit is niet het gemiddelde van de drie factoren). De resultaten van de test kunnen samen met de andere schoolgegevens gebruikt worden om na te gaan welk onderwijsniveau goed bij het kind/ de jongere past.

Wat gebeurt er met de gegevens van mijn kind en de uitslagen van onderzoek?

De gegevens van uw kind worden drie jaar bewaard in een beveiligd systeem bij het Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord. Deze gegevens zijn alleen in te zien of op te vragen, met toestemming van ouder(s)/ leerling.
Scholen mogen de uitslag van onderzoeken niet zonder meer doorsturen naar een nieuwe school. Ouder(s) en leerling moeten hier eerst toestemming voor geven.

Algemene informatie

Het Samenwerkingsverband NWN ondersteunt scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland bij de begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Meer informatie >

Ouder- en jeugdsteunpunt

Informatie voor ouders en leerlingen over het samenwerkingsverband, passend onderwijs en onze scholen

Meer informatie >

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals uit het onderwijs over het samenwerkingsverband, passend onderwijs en aanvraagprocedures.

Meer informatie >