Ondersteuningsteam

Home > Ouder- en jeugdsteunpunt > Ondersteuningsteam

Iedere school heeft een ondersteuningsteam. Ontvangt u een uitnodiging van school voor een overleg met het ondersteuningsteam, dan betekent dit dat de school zorgen heeft over het functioneren van uw kind op school.  Gesprekken en afspraken van bijvoorbeeld de mentor met u en uw kind  hebben nog niet tot het gewenste resultaat geleid.  Het ondersteuningsteam wil daarom de zorgen uitgebreider met u en uw kind bespreken, om met elkaar tot de beste aanpak en ondersteuning voor uw kind te komen.

Bij een gesprek met het ondersteuningsteam zijn de volgende mensen aanwezig:

  • vanuit school: de zorgcoördinator en eventueel de mentor;
  • de onderwijsondersteuningsspecialist (oos) vanuit het Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord;
  • de gezinsspecialist (vanuit de hulpverlening).

In overleg kunnen ook andere specialisten zoals een leerplichtambtenaar, politie, hulpverlening of jeugdgezondheidszorg aansluiten. Ouder(s) en leerling worden altijd betrokken en uitgenodigd voor een overleg van het ondersteuningsteam.

Wat wordt er besproken in een ondersteuningsteam?
Het team bespreekt de hulpvragen en/of ondersteuningsvragen van de school, van de ouder(s) en van de leerling. U ontvangt bij de uitnodiging een ondersteuningsteam-formulier waarop u kunt lezen wat de vraag van school is. Op dit formulier kunt u uw eigen vragen schrijven, zodat alle betrokkenen met dezelfde informatie het gesprek ingaan.

Wat gebeurt er na een overleg met het ondersteuningsteam?
Na het gesprek met het ondersteuningsteam kan besloten worden dat ouder(s) en de school weer verder kunnen met hernieuwde afspraken. Ook kan besloten worden dat een gezinsspecialist gesprekken gaat voeren met ouder(s) en /of leerling. Of er wordt besloten dat de onderwijsondersteuningsspecialist van het Samenwerkingsverband een kort advies traject (KAT) opstart. Dit betekent dat de onderwijsondersteuningsbehoeften van uw kind in kaart worden gebracht om te bepalen wat uw kind aan ondersteuning op school nodig heeft. De onderwijsondersteuningsspecialist verzamelt informatie. Na enige tijd volgt een nieuw gesprek met het ondersteuningsteam om de onderwijsondersteuningsbehoeften van uw kind te bespreken en om afspraken te maken, hoe de ondersteuning kan worden vormgegeven en wie de ondersteuning gaat uitvoeren.

Soms wordt er een OPP opgesteld: een ontwikkelingsperspectiefplan. Hierin wordt de aanpak en de ondersteuning in de klas en soms ook buiten de klas  beschreven en welk resultaat van die ondersteuning verwacht wordt. Hier vindt u een leeg voorbeeld van een OPP zoals het in ons samenwerkingsverband gebruikt wordt.

ONDERSTEUNINGSTEAM FORMULIER

De school (via de mentor of een teamleider) heeft contact met u over het voornemen een ondersteuningsteam-gesprek te organiseren. Ze bespreken de hulpvraag vanuit school en vragen aan u en uw kind om ook een hulpvraag voor het gesprek te formuleren. Daarna sturen ze u voorafgaand aan het gesprek een OT-formulier met gegevens over uw kind voor de bespreking in het ondersteuningsteam. Zo kunt u zich goed voorbereiden op dit gesprek.

Gerelateerde onderwerpen

Wat is een onderwijsondersteuningsspecialist (OOS)?

In iedere school voor voortgezet onderwijs in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland is een onderwijsondersteuningsspecialist van het Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord actief. De onderwijsondersteuningsspecialist ondersteunt de school bij de begeleiding van leerlingen met meer onderwijsbehoeften dan de basisondersteuning kan bieden. Indien gewenst kan de onderwijsondersteuningsspecialist onderzoeken welke onderwijsbehoeften een leerling heeft en welke ondersteuning de leerling het best kan helpen. In een aantal gevallen kan de onderwijsondersteuningsspecialist de leerling met extra ondersteuningsbehoeften ook begeleiden.

Wat is extra ondersteuning?

Extra ondersteuning is bedoeld voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben doordat ze gedragsproblemen hebben, psychiatrische problemen, langdurig ziek of zeer moeilijk lerend zijn. Iedere school biedt basisondersteuning, maar als een leerling méér onderwijsbehoeften heeft dan de basisondersteuning kan bieden, kan extra ondersteuning de leerling helpen om toch een diploma op een bij hem of haar passend niveau te halen. In overleg met de school, ouders, leerling en de onderwijsondersteuningsspecialist van het samenwerkingsverband wordt in kaart gebracht welke speciale onderwijsbehoeften de leerling heeft en of die voldoende zijn om extra ondersteuning te krijgen. Een leerling met extra ondersteuning krijgt extra begeleiding van de mentor, een coach of een onderwijsondersteuningsspecialist. Soms zijn aanpassingen nodig, zoals een laptop, een aangepaste stoel, een aparte plek in de pauzes, hulp bij planningen enz. Welke aanpassingen nodig zijn, hangt af van de onderwijsbehoeften van de leerling.

Wat is een gezinsspecialist?

In iedere school voor voortgezet onderwijs in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland is een gezinsspecialist van Minters actief. De gezinsspecialist is voor school, ouder(s) en leerling het eerste aanspreekpunt als het vermoeden bestaat dat gezinsproblematiek de ontwikkeling van een kind belemmert. De gezinsspecialist kan zelfstandig ondersteuning bieden en heeft de mogelijkheid om aanvullende specialistische ondersteuning in te schakelen. De gezinsspecialist vormt de verbindende schakel met het verantwoordelijke wijkteam.
Voor meer informatie over het wijkteam en de gezinsspecialist kunt u terecht op de website van Minters.

De functieomschrijving van de gezinsspecialist kunt u hier lezen.

Algemene informatie

Het Samenwerkingsverband NWN ondersteunt scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland bij de begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Meer informatie >

Ouder- en jeugdsteunpunt

Informatie voor ouders en leerlingen over het samenwerkingsverband, passend onderwijs en onze scholen

Meer informatie >

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals uit het onderwijs over het samenwerkingsverband, passend onderwijs en aanvraagprocedures.

Meer informatie >