Stichting Zorg voor onderwijs

Home > Algemene informatie > Stichting Zorg voor onderwijs

De Stichting Zorg voor Onderwijs voert activiteiten uit voor het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in opdracht van de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en het Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord.

Doelstelling van de Stichting Zorg:

Het verzorgen van werkzaamheden ten behoeve van het regionaal ondersteuningsbeleid in het voortgezet onderwijs in de regio Nieuwe Waterweg Noord, met name in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. De Stichting treedt ook op als werkgever van personeel dat werkzaamheden verricht ten behoeve van de uitvoering van het voornoemde beleid.

Missie van de Stichting Zorg:

De Stichting Zorg streeft naar een startkwalificatie* voor alle jongeren door passende ondersteuning aan elke leerling te bieden, door advisering en begeleiding van jongeren en scholen. De advisering en begeleiding voeren wij klantgericht, kwalitatief goed, inzichtelijk voor betrokkenen en met gedrevenheid uit.

Vanuit deze missie streeft de Stichting de volgende doelen na:

De Stichting Zorg

  • wil  een effectief en dekkend ondersteuningsaanbod realiseren in de regio Nieuwe Waterweg Noord voor jongeren in het voortgezet (speciaal) onderwijs om zo voortijdig schoolverlaten zoveel mogelijk terug te dringen;
  • is gericht op samenwerking met externe partners als gemeenten, zorginstellingen en onderwijs om haar missie te realiseren;
  • is een kennis- en informatiecentrum voor de regio op het gebied van onderwijsondersteuning;
  • is transparant in haar handelen: organisatie, aanbod, resultaten en financiën zijn zowel intern als extern duidelijk;
  • is gericht op versterking van de ondersteuningsstructuur in en om scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs, zodat iedere leerling in staat is een bij hem of haar passend onderwijsniveau succesvol af te ronden.
  • begeleidt kwetsbare jongeren bij de overstap van vmbo naar mbo en ondersteunt decanen bij dit proces in de school voor voortgezet (speciaal) onderwijs middels het Decanen Advies Team.

De Stichting Zorg kent een Raad van Toezichtmodel. Het Raad van Toezichtmodel is een vorm van organieke scheiding. In dit geval is sprake van twee gescheiden organen die elk hun eigen, afgebakende bevoegdheden hebben.

De bestuurlijke bevoegdheden zijn neergelegd bij een bezoldigde directeur- bestuurder. De Raad van Toezicht benoemt deze directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken binnen de Stichting Zorg, is belast met de voorbereiding en uitvoering van het beleid en de activiteiten van de Stichting Zorg en is bevoegd alle daarvoor noodzakelijke handelingen te verrichten. De directeur-bestuurder geeft leiding aan het personeel dat is verbonden aan de Stichting Zorg en is verantwoordelijk voor het op elkaar afstemmen van de activiteiten. De directeur-bestuurder is tevens directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband.

De Raad van Toezicht bestaat uit maximaal vijf leden, allen afkomstig uit de besturen van het samenwerkingsverband. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting, alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in de statuten aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen of toegekend. De Raad van Toezicht adviseert naar eigen inzicht de directeur-bestuurder. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting.

 

*Een startkwalificatie is een diploma op havo- of vwo-niveau, of een afgeronde mbo-opleiding op niveau 2. Jongeren die praktijkonderwijs volgen, zijn vrijgesteld van de kwalificatieplicht.

Statuten

Voor het volledige reglement kun u dit document downloaden.