Informatiepakket MVS

Home > Informatie Professionals > Informatiepakket MVS

1. Extra ondersteuning nodig in PO of VO

 Soms heeft een leerling extra ondersteuning nodig, om deelname aan onderwijs mogelijk te (blijven) maken. 

Wanneer een leerling ondersteuning nodig heeft, die verder gaat dan alleen onderwijs-didactische ondersteuning, is een multidisciplinaire aanpak van belang. In de Ondersteuningteams (OT) op scholen komen de professionals bij elkaar om, in afstemming met jeugdige en ouders, een passend plan te maken met gebruik van ieders expertise: leraar, ib‘er / ondersteuningscoördinator, de jeugdprofessional en indien nodig aanvullende expertise van de jeugdverpleegkundige, leerplichtambtenaar en/of (andere) zorgprofessionals. Dit samenspel om met elkaar vroegtijdig en zo licht als mogelijk (maar zwaar waar nodig) ondersteuning te regelen, vraagt om nauwe samenwerking en afstemming in een keten. 

Wie welke rol heeft in het inrichten van de ondersteuning, en wie wanneer ‘aan zet’ is, is beschreven in de Routekaart Ondersteuning.

Er is een versie voor PO en VO.

De Routekaart geeft weer hoe de zorgstructuur is ingericht van intern (binnen onderwijs) naar extern (verbinding naar jeugdhulp/gezinsondersteuning).

2. Verzuim en schooluitval

Wanneer een leerling niet volledig onderwijs volgt en dus verzuimt, moet dat officieel worden gemeld of op een andere manier in kaart worden gebracht. Het gaat daarbij om onderscheid tussen ongeoorloofd en geoorloofd verzuim. Bij ongeoorloofd verzuim – zoals spijbelen, te laat komen – is de leerplichtambtenaar aan zet. Bij geoorloofd verzuim – zoals ziekte – is het onderwijs zelf aan zet, soms is dan samenwerking nodig met partners voor extra ondersteuning.

Maar in de praktijk is het onderscheid niet altijd zo helder.
Zo kan veel ziekteverzuim een signaal zijn voor achterliggende problemen, bijvoorbeeld thuis in het gezin. Bovendien kan verzuim dat eerst geoorloofd was, overgaan in ongeoorloofd verzuim. Bijvoorbeeld als een leerling eerst helemaal ziek was, maar hij/zij nog geen onderwijs volgt terwijl dat best voor een deel weer zou kunnen.
Wat belangrijk is, is goed zicht hebben op de schooluitval, en de reden erachter.
Ook hier is vaak een samenspel van professionals nodig (in het OT) die met elkaar een plan maken om de leerling te bieden wat nodig is en ervoor te zorgen dat ieder kind zo maximaal mogelijk deelneemt aan het onderwijs. Zie Extra ondersteuning nodig in PO of VO.

In de Meldingskaart verzuim staat op een rij wanneer verzuim moet worden gemeld en door wie, voor jongeren 18- en 18+.
De Verzuimkaart biedt een stappenplan en overzicht wat te doen bij verschillende vormen van verzuim en wie wanneer ‘aan zet’ is.

3. Ernstige Dyslexie (ED)

De infografic ernstige dyslexie maakt de route inzichtelijk naar een dyslexieverklaring en eventuele behandeling en wie daar bij betrokken zijn.

Klik HIER voor meer informatie.

4. Privacy convenant (PC) samenwerking Onderwijs – Gemeenten - Jeugdhulp

Het PC legt afspraken vast over de uitwisseling van persoonsgegevens in de casus-overleggen over leerlingen die plaatsvinden tussen de onderwijsinstellingen voor PO en VO, gemeenten en jeugdhulp. Het overleg in het Ondersteuningsteam is zo’n ‘casusoverleg’.
Omdat het PC onduidelijkheden over het mogen delen van privacy gevoelige informatie wegneemt, bevordert het een soepelere multidisciplinaire samenwerking tussen professionals en maakt het het makkelijker om met elkaar goede integrale ondersteuningsplannen te maken.

Klik HIER voor meer informatie.

Downloads informatiepakket

Algemene informatie

Het Samenwerkingsverband NWN ondersteunt scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland bij de begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Meer informatie >

Ouder Plus Jeugdsteunpunt

Informatie voor ouders en leerlingen over het samenwerkingsverband, passend onderwijs en onze scholen

Meer informatie >

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals uit het onderwijs over het samenwerkingsverband, passend onderwijs en aanvraagprocedures.

Meer informatie >