Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord

Home > Algemene informatie > Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord

Samenwerkingsverband NWN voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. In het primair en het voortgezet onderwijs zijn in totaal 152 samenwerkingsverbanden opgericht (77 in het po en 75 in het vo). In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samen. De samenwerkende scholen maken onder andere afspraken over de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg.

Financiering extra ondersteuning
De samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor extra ondersteuning. Dit wordt verdeeld op basis van de afspraken die in het samenwerkingsverband zijn gemaakt over de scholen. Zo is meer maatwerk mogelijk en het geld kan zo veel mogelijk worden gebruikt voor ondersteuning op de reguliere school en in de klas. Uit de middelen betaalt het samenwerkingsverband ook het voortgezet speciaal onderwijs (vso) voor het aantal leerlingen dat vanuit samenwerkingsverband daar is ingeschreven.

Ondersteuningsplan
Hoe het samenwerkingsverband is georganiseerd en welke afspraken scholen met elkaar hebben gemaakt, staat beschreven in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

In 2020 is voor de laatste twee jaar dat het ondersteuningsplan liep een aanvullend ontwikkelplan vastgesteld. Inmiddels is er een nieuw ondersteuningsplan 2022-2026.

De Stichting en het bestuur
De Stichting Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs heeft haar zetel in de gemeente Schiedam. Op 11 oktober 2013 zijn de aangepaste statuten bij de notaris gepasseerd. Het stichtingsbestuur heeft gekozen voor besluitvorming bij consent. Dit betekent dat als geen van de bestuursleden beargumenteerde en overwegende bezwaren heeft tegen een voorstel, een voorstel wordt aangenomen. Mocht dit in uitzonderlijke gevallen niet haalbaar blijken, wordt er gestemd. Ieder bestuurslid heeft 1 stem, besluiten worden met 2/3 meerderheid genomen. Het bestuur van het samenwerkingsverband is van mening dat scholen zoveel mogelijk zelf moeten kunnen bepalen hoe zij het beleid op hun school vormgeven. De samenwerking in en de ondersteuning van het samenwerkingsverband moeten vooral gericht zijn op ondersteuning op de werkvloer in de scholen en het initiëren, coördineren en ondersteunen van een dekkend aanbod.

Organisatie samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord
In de regio Nieuwe Waterweg Noord worden de activiteiten van het samenwerkingsverband en de activiteiten van de drie gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis op het gebied van ondersteuning in en om de school en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, waar mogelijk in samenhang georganiseerd. Om deze activiteiten en de samenhang daarin te realiseren is de Stichting Zorg voor Onderwijs (verder te noemen Stichting Zorg) opgericht. Binnen de Stichting Zorg worden activiteiten uitgevoerd van de drie gemeenten en het samenwerkingsverband. Met de drie gemeenten bestaat een subsidierelatie. De gemeenten hebben geen bestuurlijke inbreng in de Stichting Zorg.

Samenwerkingsverband en de Stichting Zorg
Het samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord laat haar activiteiten uitvoeren door de Stichting Zorg voor Onderwijs.

Klachten en geschillen
Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt dat georganiseerd volgens de regels van het samenwerkingsverband (SWV). Meestal gaat dat in goed overleg, maar soms kan het gebeuren dat de betrokkenen (ouder(s), leerling en school) verschillende inzichten hebben over wat er moet gebeuren. Natuurlijk zijn de inspanningen van alle partijen er in eerste instantie op gericht geschillen te voorkomen. Dat begint met goede communicatie. Goede communicatie kan misverstanden, irritatie en conflicten voorkomen.
Er moet duidelijkheid zijn voor:
– ouders over hoe de ondersteuning wordt ingericht en welke ondersteuning de school kan bieden;
– scholen en (externe) professionals over welke ondersteuningsmogelijkheden zij kunnen bieden;
– scholen en het SWV over de regels van besluitvorming (Ondersteuningsplan).
Dit betekent echter niet dat beslissingen altijd geaccepteerd worden. Soms is de beslissing voor betrokkenen onverwacht of teleurstellend, mogelijk begrijpt een betrokkene niet waarom een beslissing zo is genomen of is er verschil van mening over de strekking van het besluit. In zo’n situatie kan goede communicatie het verschil maken tussen acceptatie en escalatie. Tijdens een gesprek kan er wellicht meer begrip en acceptatie ontstaan bij de betrokkenen of kan de conclusie getrokken worden dat een andere oplossing beter is.
Hoe het samenwerkingsverband omgaat met klachten en geschillen staat beschreven in de Regeling Klachten en geschillen.

Privacy
Het Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord (SWV NWN) vindt privacy belangrijk. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens van leerlingen, ouders, medewerkers en betrokkenen. Daarbij houden wij ons aan de privacywetgeving, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en hebben wij een privacy reglement opgesteld (zie downloads Samenwerkingsverband).

Daarnaast werkt het Samenwerkingsverband met andere partijen in de regio samen, bijvoorbeeld in een ondersteuningsteam. Een ondersteuningsteam op scholen dat bestaat uit deskundigen adviseert de medewerkers op scholen om de beste ondersteuning te kunnen geven aan jeugdigen die extra zorg of aandacht nodig hebben. Vanuit onze organisatie neemt de onderwijsondersteuningsspecialist deel aan het ondersteuningsteam.

Voor het zorgvuldig omgaan met gegevens van leerlingen en ouders werken wij volgens het Privacy convenant samenwerking onderwijs – gemeenten – jeugdhulp. (zie downloads samenwerkingsverband)

Participerende schoolbesturen

Stichting Lentiz onderwijsgroep
Postbus 3040
3130 CA Vlaardingen

Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam
Postbus 6040
3130 DA Vlaardingen

Stichting St.-Jozef M.A.V.O.
Postbus 6004
3130 DA Vlaardingen

Stichting Katholiek Onderwijs Sint-Liduina
Postbus 255
3100 AG Schiedam

Stichting Yulius Onderwijs
Kromhout 170
3311 RJ Dordrecht

Wijzer in Opvang & Onderwijs
Burgemeester van Lierplein 77
3134 ZB Vlaardingen

Stichting Horizon, Jeugdzorg en onderwijs
Postbus 1344
3000 BH Rotterdam

Stichting BOOR
Postbus 23058
3001 KB Rotterdam

(Schoolbesturen Horizon en Boor laten zich in het bestuur vertegenwoordigen door de vertegenwoordiger van Stichting Yulius Onderwijs)

Downloads Samenwerkingsverband